بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,362 1.52 12,588 5.28 12,649 5.26 12,006 4.53
اوراق مشارکت 143,228 40.61 138,711 58.18 136,786 56.83 158,607 59.83
سپرده بانکی 210,451 59.67 85,732 35.96 89,511 37.19 93,062 35.11
وجه نقد 95 0.03 188 0.08 100 0.04 100 0.04
سایر دارایی ها -83,051 -23.55 1,213 0.51 1,633 0.68 1,306 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,361 1.52 12,581 5.28 12,632 5.25 11,985 4.52