بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,240 3.13 66,041 13.14 67,137 10.47 67,759 8.54
اوراق مشارکت 334,275 93.08 327,048 65.08 452,481 70.56 542,134 68.33
سپرده بانکی 203,460 56.65 108,150 21.52 120,213 18.75 176,409 22.23
وجه نقد 101 0.03 156 0.03 280 0.04 6,145 0.77
سایر دارایی ها -,189,937 -52.89 1,144 0.23 1,127 0.18 1,010 0.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,512 2.93 58,145 11.57 56,701 8.84 56,116 7.07