بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,038 2.28 36,242 11.34 64,740 16.24 66,396 14.7
اوراق مشارکت 147,130 41.75 184,273 57.66 231,906 58.17 261,829 57.96
سپرده بانکی 206,266 58.53 97,634 30.55 100,740 25.27 122,321 27.08
وجه نقد 96 0.03 98 0.03 94 0.02 100 0.02
سایر دارایی ها -77,015 -21.85 1,353 0.42 1,192 0.3 1,099 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,827 2.22 33,957 10.62 59,701 14.97 58,481 12.95