بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,439 9.36 287,068 18.71 302,086 19.02 301,962 18.97
اوراق مشارکت 394,751 87.05 859,626 56.04 970,596 61.13 1,006,536 63.24
سپرده بانکی 223,774 49.34 381,638 24.88 303,046 19.09 261,840 16.45
وجه نقد 110 0.02 87 0.01 87 0.01 100 0.01
سایر دارایی ها -,207,583 -45.77 5,544 0.36 12,032 0.76 21,221 1.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,411 7.81 226,557 14.77 234,143 14.75 229,856 14.44