بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,272 3.99 75,437 8.1 88,422 7.57 148,084 11.41
اوراق مشارکت 347,313 90.7 526,179 56.49 551,350 47.22 590,369 45.5
سپرده بانکی 210,773 55.05 328,109 35.23 526,575 45.1 558,102 43.01
وجه نقد 112 0.03 288 0.03 201 0.02 100 0.01
سایر دارایی ها -,190,560 -49.77 1,437 0.15 979 0.08 970 0.07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,782 3.6 62,773 6.74 73,038 6.26 118,520 9.13